Hva er et borettslag?

Borettslagene stiftes som selvstendig selskap. Det er ikke slik mange tror at borettslaget eies av boligbyggelaget. Tvert imot er det beboerne (andelseierne) som eier borettslaget og boligbyggelaget.

Hovedformålet med borettslaget er etter borettslagsloven å gi andelseieren bruksrett til egen bolig i borettslagets eiendom.
Sammen eier de alle eiendeler, så som leiligheten, fellesrom, utenomhusanlegg m.v. i det borettslaget de bor.
Borettslaget består av bygningene med boliger, garasjer, boder og andre fellesanlegg, samt uteområder. Boligene kan være både leiligheter, rekkehus, eneboliger og eventuelt en kombinasjon.

Når borettslaget er ferdig bygget, overdras det til kjøperne (andelseierne), som velger styre og senere bestemmer i eget borettslag.

Når du kjøper en bolig i et borettslag; er det formelt sett en andel i borettslaget du kjøper. Du blir derfor medeier i borettslaget sammen med de andre andelseierne.
I dagligtalen sier vi at man har solgt eller kjøpt en borettslagsbolig.

Som andelseier har du en særskilt bruksrett til en bestemt bolig i borettslaget. Denne bruksretten kalles en borett, og gir deg som andelseier enerett til å bruke en bolig i borettslaget, samt rett til å benytte fellesarealene til det de vanligvis er eller skal brukes til.

Hvem bestemmer i borettslaget?

Du bestemmer også!

Det er andelseierne som bestemmer i borettslaget. Alle borettslag skal ha et styre, som velges av generalforsamlingen. Generalforsamlingen har den øverste myndighet i borettslaget og her har andelseierne møterett, talerett og stemmerett. Hver år skal det gjennomføres en generalforsamling. Styret har ansvar for den daglige driften av laget og skal ivareta andelseiernes interesser.

Mye av føringen for drift av laget ligger i vedtekter og ordensregler. Det kan være smart å sette seg inn i disse reglene, da de skal sikre alle som bor i laget får et godt bomiljø og god trivsel.

Hva er felleskostnader?

Felleskostnader er ikke en ekstrautgift.

Dine månedlige innbetalinger til borettslaget; kalles felleskostnader. Disse skal dekke borettslagets totale utgifter. Felleskostnadene dekker renter og avdrag på borettslagets fellesgjeld, forsikring, utvendig vedlikehold, brøyting/strøing, kommunale avgifter, forretningsførsel, administrasjon og revisjon.

Rentekostnader kan du trekke fra på skatten.

Du kan også søke om bostøtte. Se mer her

Borettslagsleiligheter tinglyses i offentlig register

Pant i borettslagsregister er nå flyttet til et offentlig register og boretten blir tinglyst likedan som eneboliger og selveiere.

Andeler i borettslag blir nå tinglyst som fast eiendom. Det nye rettsregisteret er plassert i Ullensvang i Hardanger. Formålet med rettsregisteret er at andelen i et borettslag juridisk skal bindes til den eller de som eier boligen. Alle som ønsker å låne penger med pant i sin leilighet i borettslaget får heftet pantet til andelene i rettsregisteret.

Tidligere har boligbyggelaget hatt dette registeret. Pantet fra bankene har blitt notert i boligbyggelagets interne register. Boligbyggelagene har også gjort forandringer ved dødsfall, skilsmisse, inngåelse av samboerkontrakter og eierskifte.

Nå er hele denne jobben flyttet over til Borettsregisteret.